Impact Leader

Do No Harm
Before You Do Good

Nøglen til positiv indflydelse ligger i at forstå, støtte og lede med integritet. Ved at kombinere passion med strategisk tænkning og handling, stræber vi efter at skabe meningsfulde forandringer, der ikke kun berører nuet, men også bane vejen for en bæredygtig fremtid. Velkommen til et fællesskab af impact leaders, hvor hver handling tæller, og hver beslutning gør en forskel.

Do No Harm Before You DO Good er et princip, som handler om at være proaktiv med hensyn til at identificere og forebygge skade, snarere end reaktiv i håndteringen af skaden. Det er en påmindelse om at være forsigtige og hensynsfulde i vores handlinger og beslutninger, at gennemtænke de potentielle konsekvenser og tage skridt til at minimere eller forhindre skade, før vi handler.

Vores mål at skabe ansvarsfulde  og inspirerende ledere. Vores ledelsesudviklingsprogrammer er skræddersyet til ledere og ejere, der ønsker at styrke  og udfordre deres lederskab.

Vi fokuserer på at træne vores deltageres evne til at skabe positiv indflydelse på deres organisationer og samfundet som helhed.

Med vores tilgang til Impact Leadership får du værktøjer og færdigheder til at lede med integritet, empati og autenticitet. Er du klar til at gøre en forskel?

Hvad kræver det?


Impact lederskab

At være en Impact Leader kræver mere end blot position og autoritet. Det kræver passion for positive forandringer, modet til at udfordre både det kendte og det ukendte. Centralt i denne rolle er evnen til at inspirere andre. Som Impact Leader stræber du efter at skabe en meningsfuld indflydelse med enhver beslutning og handling, du træffer. Ægte forandring begynder med engagement og ansvar. Vi inviterer dig til at være en del vores fællesskab, hvor vi sammen arbejder for en  bæredygtig og meningsfyldtverden.

Det handler om tillid!


Ledelsesudvikling

Samarbejde med os handler om gensidig tillid, om at nå et klart mål sammen og opleve succes i takt med at målet realiseres.


Vores tilgang er enkel og baseret på metoder, der er har fokus på tilpasse din adfærd, attitude og vaner så de styrker dine  ledelseskompetencer.


Vi repræsenterer Leadership Management International (LMI) i Danmark, færøerne og Grønland. LMI har arbejdet med ledelsesudvikling siden 1966, og er repræsenteret i +80 lande.


Nærmeste kollegaer er:

LMI Sverige


LMI Finland


LMI UKHvordan udvikler I bedst ledere i jeres organisation?


Lederudvikling

Vores anbefaling er følgende:

 

  1. Giv muligheder for læring og vækst: Giv lederne mulighed for at lære nye færdigheder, påtage sig nye udfordringer og få ansvar.
  2. Tilskynd til mentoring og coaching: Sæt lederne sammen med mentorer, der kan give vejledning og støtte, og tilbyde coaching for at hjælpe dem med at udvikle deres lederevner.
  3. Skab en kultur for læring og udvikling: Frem en kultur for kontinuerlig læring og udvikling, hvor lederne føler sig støttet til at tage risici, begå fejl og lære af dem.
  4. Giv adgang til træning- og udvikling: Giv ledere adgang til f.eks. interne læringscirkler, som er baseret på action learning, og hvor ”best practices” i konkrete situationer trænes og løsninger udvikles.
  5. Tilskynd til selvrefleksion: Tilskynd ledere til at reflektere over deres egen ledelsesstil, effektivitet og  områder for forbedring.
  6. Tilbyde lederudviklingsprogrammer: Udvikl sammen med os lederudviklingsprogrammer, der er skræddersyet til jeres organisation og organisationens behov samt den enkelte leder, dennes udfordringer og hverdag.
  7. Giv muligheder for netværk: Giv lederne adgang til interne læringscirkler, hvor der er mulighed for at netværke med andre ledere, for at dele best practise, lære af andre og opbygge relationer.
  8. Anerkend lederskab: Anerkend lederne for deres præstationer, deres nysgerrighed, mod og vilje til at skabe nødvendige forandringer og deres evne til at skabe engagement, og herigennem motivere og inspirere dem til at fortsætte med at udvikle deres lederevner.

 

Det er værd at bemærke, at lederudvikling er en løbende proces, og det er vigtigt for organisationen løbende at give deres ledere muligheder for at vokse og udvikle sig.

Meet the team behind

Anna-Margret Skuladottir

cand. psych, Ph.D. Organizational psychology & Certified Leadership Mentor/Coach
+45 42587077

Rune Meyer

cand.polit, landechef LMI Denmark, Mentor/ Coach/ Facilitator/ Speaker about leadership and circular and regenerative economy

+45 24621433

Hvorfor tale om impact lederskab

Doughnut Economics

Impact lederskab handler om en ny måde at forstå verden på. Det er mere end blot at tale bæredygtighed. Vores udgangspunkt for at tale Impact lederskab tager udgangspunkt i den engelske økonom Kate Raworths model, Doughnut Economics. Dette handler ikke blot om bæredygtighed, ej heller blot om cirkulær økonomi, men regenerativ økonomi og det mindset det fordrer.


Grundlæggende gælder det, at bæredygtig økonomi, cirkulær økonomi og regenerativ økonomi er relaterede, men forskellige begreber, der deler målet om at skabe en mere bæredygtig fremtid.


En bæredygtig økonomi er et økonomisk system, der sigter mod at opfylde nutidens behov uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov.


Den fokuserer på at opretholde systemernes nuværende tilstand, og den er baseret på principperne om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.


En bæredygtig økonomi sigter mod at balancere økonomisk vækst med miljømæssig og social velfærd, og det er ofte forbundet med ideen om "grøn vækst" eller "grøn økonomi."


En cirkulær økonomi er et økonomisk system, hvor ressourcer bruges, genbruges og genanvendes i lukkede kredsløb, hvilket minimerer affald og forurening og bevarer naturressourcer.


Det sigter mod at holde produkter, komponenter og materialer på deres højeste nytte og værdi til enhver tid for at øge effektiviteten og reducere brugen af nye ressourcer. Det kan betragtes som et alternativ til den traditionelle lineære økonomi (take-make-use-waste).


På den anden side er en regenerativ økonomi et økonomisk system, der er designet til aktivt at genoprette og forbedre naturlige og sociale systemer, snarere end blot at minimere skader.


Modsat  den bæredygtige og cirkulære økonomi, så tager den regenerative økonomi en holistisk tilgang, hvor der  tages hensyn til virkningen af alle interessenter, og proaktivt arbejdes for at skabe positive resultater for mennesker og planeten.


Det er en økonomi, der ikke kun er bæredygtig, men regenerativ, hvor fokus er på at skabe positiv impact, ikke blot at undgå negativ påvirkning.


Sammenfattende er en bæredygtig økonomi fokuseret på at opretholde systemernes nuværende tilstand, mens en regenerativ økonomi er fokuseret på at forbedre og genoprette systemerne. Mens en cirkulær økonomi er fokuseret på at holde ressourcerne på deres højeste nytte og værdi til enhver tid for at øge effektiviteten og reducere brugen af nye ressourcer.


Alle tre koncepter, bæredygtig økonomi, cirkulær økonomi og regenerativ økonomi, deler målet om at skabe en mere bæredygtig fremtid, men de har forskellige fokus og tilgange.


Hvordan passer så den doughnut økonomiske model ind?

Doughnut-økonomien, som et begreb,  er tæt forbundet med den regenerative økonomi. Doughnut Economics er en ramme, der har til formål at balancere social og økonomisk velvære med miljømæssig bæredygtighed.


Doughnut modellen  visualiserer denne balance , hvor "hullet" i midten repræsenterer minimumsstandarderne for det social fundament og den ydre ring repræsenterer det økologiske loft. Mellem fundamentet og loftet er det "rum" vi mennesker befinder os i, og det skal gerne være sikkert og retfærdigt. 


Sker der forskydinger i fundamentet eller loftet, så påvirkes det "rum" vi mennesker befinder os i. Modellen er derfor baseret på ideen om, at ægte velstand ligger i at opfylde alle behov inden for denne ramme.  Dette er en  holistisk tilgang, og kan betragtes som en guide til at skabe en regenerativ økonomi.


Det er vigtigt at bemærke, at denne doughnut økonomiske model ikke er et sæt faste løsninger eller politikker, men snarere en ramme, der skal hjælpe med at vejlede beslutningstagning, ledere,  og inspirere til nye økonomiske modeller, der arbejder efter princippet om "do no harm before you do good" og dermed prioriterer 'people and planet' i deres måde at drive deres organisationer og forretning på.